Zelená domácnostiam Logo

Štátna dotácia Zelená domácnostiam

Projekt „Zelená domácnostiam III“ je iniciatíva zameraná na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných domoch. Tento projekt je súčasťou plánu na znižovanie emisií skleníkových plynov a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetike. Harmonogram projektu „Zelená domácnostiam“ je na roky 2023 – 2029.

Kalkulacka - zelena domacnostiam

Kalkulačka dotácie

Základné sadzby a maximálne príspevky

Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2 000 € 575 €/kW 2 300 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Základné podmienky podpory

pre rodinné domy

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE („Obnoviteľných zdrojov energie“) sú:

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako:

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektívne iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ


Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ,ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Fotovoltické panely

 • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. NOVÉ
 • Príspevok od 500 € do 4025 €

Solárne kolektory

 • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
 • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • Príspevok od 500 € do 2300 €